ALGEMENE VOORWAARDEN K2 STORE

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
Artikel 4. Overeenkomst
Artikel 5. Uitvoering
Artikel 6. Verplichtingen van de Wederpartij
Artikel 7. Herroeppingsrecht en bedenktermijn
Artikel 8. Website en privacy
Artikel 9. Prijzen en betaling
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Intellectuele eigendom
Artikel 12. Garanties,
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Overige

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. K2 Store: de eenmanszaak K2 Store, gevestigd te (6658 ZH) Beneden-Leeuwen aan het adres Postbus 54, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70963401; b. Aanbieding: de online aanbieding van Producten, onder vermelding van prijzen en specificaties, op de Website; c. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; d. Consument: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; e. Wederpartij: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die via de Website Producten koopt van K2 Store; f. Overeenkomst: de Overeenkomst (op afstand) c.q. (online) opdracht op basis waarvan de Wederpartij Producten koopt van K2 Store, waarbij gebruik kan worden gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.; g. Partijen: K2 Store en Wederpartij gezamenlijk; h. Producten: alle op grond van de Overeenkomst door K2 Store aangeboden, te leveren of geleverde zaken, daaronder uitdrukkelijk begrepen interieur-, mode- en kledingartikelen; i. Voorwaarden: de onderhavige set Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70963401; j. Website: de website die is gepubliceerd op de domeinnaam k2store.nl (dan wel met een andere extensie) welke is uitgegeven door en het eigendom is van K2 Store.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen K2 Store en een Wederpartij, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met K2 Store, voor de uitvoering waarvan door K2 Store derden dienen te worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. K2 Store en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 6. K2 Store is gerechtigd deze Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking aan de Wederpartij. Indien de Wederpartij een Consument is, zal K2 Store de Consument wijzen op het recht (het relevante deel van) de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door K2 Store ontvangen te zijn. 7. Indien K2 Store niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat K2 Store in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en Aanbiedingen van K2 Store zijn vrijblijvend. Een door K2 Store verzonden offerte of gedane aanbieding, komt na dertig (30) dagen te vervallen. Indien Wederpartij een aanbieding aanvaardt, behoudt K2 Store zich het recht voor om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Een offerte of Aanbieding vervalt indien het Product waarop de offerte of de Aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 3. K2 Store kan niet aan zijn offertes of Aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of Aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de Aanbieding opgenomen aanbod dan is K2 Store daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij K2 Store anders aangeeft.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De Wederpartij kan het aanbod van K2 Store langs elektronische weg aanvaarden door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de Voorwaarden. 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van K2 Store heeft aanvaard en voldoet aan de daarbij gestelde Voorwaarden. K2 Store bevestigd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 3. K2 Store is pas gebonden aan: a. een opdracht of bestelling zonder een daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. een Overeenkomst; d. aanvullingen op of wijzigingen van de Voorwaarden of Overeenkomst; na schriftelijke (of via de elektronische weg) bevestiging hiervan aan de Wederpartij of zodra K2 Store – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging Overeenkomst
1. Is voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij K2 Store derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. K2 Store dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Ingeval de Wederpartij een Consument is, bedraagt de levertermijn maximaal dertig (30) dagen. 2. Indien K2 Store gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan K2 Store ter beschikking heeft gesteld. 3. K2 Store is gerechtigd tot levering in gedeelten, indien de Wederpartij meerdere Producten heeft gekocht, waarbij K2 Store iedere deellevering afzonderlijk kan factureren. 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. K2 Store zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de ALGEMENE VOORWAARDEN K2 STORE.

Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 6. Verplichtingen van de Wederpartij
1. De Wederpartij is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die K2 Store aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst ter beschikking te stellen in de vorm en op de wijze als K2 Store wenst. De Wederpartij staat tegenover K2 Store in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan K2 Store ter beschikking gestelde gegevens en informatie. 2. De Wederpartij is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is K2 Store gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 3. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens K2 Store gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van K2 Store daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7. Herroeppingsrecht en bedenktermijn
1. Uitsluitend de Consument kan een Overeenkomst die is aangegaan op afstand (derhalve via de Website) met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden, onder de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel. 2. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de Bedenktermijn van veertien (14) dagen aan K2 Store. K2 Store stuurt na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging naar de consument. 3. Gedurende de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. 4. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de Consument het Product inclusief alle toebehoren terug, of overhandigt hij dit aan K2 Store. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken. 5. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door K2 Store verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. 7. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product, daaronder begrepen de verzend- en/of transportkosten.

Artikel 8. Website en privacy
1. K2 Store stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor K2 Store een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. K2 Store kan niet garanderen dat de Website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
2. K2 Store streeft er naar haar Website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar geeft daartoe geen garantie. 3. K2 Store zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van de Website. 4. Wederpartij accepteert dat de Producten die op de Website staan, door K2 Store worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende diensten of services van K2 Store. 5. K2 Store respecteert de privacy van de Wederpartij en behandelt de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 6. De Wederpartij geeft K2 Store hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van K2 Store en op te nemen in een databestand dat K2 Store aanlegt in het kader van de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd. 7. De Wederpartij kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van K2 Store zijn opgeslagen, alsmede een verzoek in te dienen tot verwijdering uit het databestand. 8. K2 Store spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico`s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Artikel 9. Prijzen en betaling
1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 2. Indien K2 Store met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is K2 Store niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit veranderingen in btw-tarieven. 3. Indien K2 Store met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is K2 Store niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De Wederpartij heeft in het voornoemde geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. 4. Terstond nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, dient de Wederpartij het overeengekomen bedrag middels iDEAL volledig aan K2 Store te voldoen. 5. K2 Store is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken indien Wederpartij verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door K2 Store in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van K2 Store totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met K2 Store gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN K2 STORE
2. Door K2 Store geleverde Producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van K2 Store veilig te stellen. 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om K2 Store daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 5. Voor het geval K2 Store zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan K2 Store en door K2 Store aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van K2 Store zich bevinden en die Producten terug te nemen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, auteursrechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten) ter zake van de Producten inclusief de verpakking daarvan, en eventuele andere materialen die daarbij worden geleverd, berusten, en blijven berusten, bij K2 Store. 2. K2 Store heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Garanties, onderzoek en klachten
1. De door K2 Store te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering. Indien de door K2 Store verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het Product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek in of aan een Product is ontstaan als gevolg van of die voortvloeit uit: a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik; b. slijtage door normaal gebruik; c. onjuiste behandeling en/of opslag; d. onderhoud door de Wederpartij en/of door derden; e. wijzigingen die zijn aangebracht door de Wederpartij en/of derden. 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde Product te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na levering schriftelijk aan K2 Store te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan K2 Store te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat K2 Store in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient K2 Store in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten. 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 7. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal K2 Store het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van K2 Store, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan K2 Store te retourneren en de eigendom daarover aan K2 Store te verschaffen, tenzij K2 Store anders aangeeft. 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van K2 Store integraal voor rekening van de Wederpartij. 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens K2 Store en de door K2 Store bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, twaalf (12) maanden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Indien K2 Store aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. K2 Store is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van overmacht zoals vermeld in artikel 14. 3. K2 Store is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat K2 Store is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 4. De aansprakelijkheid van K2 Store is te allen tijde beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. K2 Store is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van K2 Store aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan K2 Store toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. 6. K2 Store is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, emotionele schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van K2 Store. 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij K2 Store meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen K2 Store vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14. Overmacht
1. K2 Store is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop K2 Store geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor K2 Store niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, ziekte, overlijden, transportmoeilijkheden, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen/internet, datalekken, hacks, en een tekortkoming van externe (hosting) providers. 3. K2 Store heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat K2 Store zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. K2 Store kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zover K2 Store ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is K2 Store enkel verplicht om het bedrag dat betrekking heeft op het niet kunnen nakomen van enige verplichting aan de Wederpartij te retourneren.

Artikel 15. Overige
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij K2 Store partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2. De rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van K2 Store is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft K2 Store het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2019 K2 Store | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.